Szkoła Podstawowa w Irządzach

Szkoła Podstawowa w Irządzach

56-209 Jemielno

Irządze 27

Tel: (65) 544-62-87

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 90639
 • Do końca roku: 263 dni
 • Do wakacji: 74 dni

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Irządzach

Irządze 27, 56-209 Jemielno

Telefon/fax: ( 0 65 ) - 544- 62 - 87

  

Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. RODO

RODO

klauzula na wycieczki

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 

 1. 1.                  Administratorem Danych Osobowych jest
  Szkoła Podstawowa w Irządzach

Irządze 27, 56-209 Jemielno

 

2.Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Natalia Ratajewska, kontakt : 783 479 791

 

3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a) dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;

b) dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w wycieczkach, konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie...

klauzula informacyjna dla uczestników imprezy

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW IMPREZY

 1. Organizatorem Imprezy jest Szkoła Podstawowa w Irządzach, Irządze 27,                              56-209 Jemielno.
 2. Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie (dalej jako „Uczestnik”).
 3. Istnieje możliwość́, iż przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 4. Biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Szkołę Podstawową w Irządzach jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych i stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Irządzach oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów.
 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję,...

klauzula przy rekrutaccji

Klauzula informacyjna przy rekrutacji do

Szkoły Podstawowej w Irządzach

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa w Irządzach, Irządze 27, 56-209 Jemielno.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Natalia Ratajewska,
  e-mail: ochronadanychosobowych24@gmail.com
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły Podstawowej w Irządzach, na podstawie:

a) 6 ust. 1 lit. c RODO, a dokładnie w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.),

b) 9 ust. 2 lit. h RODO.

 1. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 2. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał będzie do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku.
 3. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych...

klauzula na internet

Z dniem 25 maja 2018 zmieniają się przepisy  dotyczące ochrony danych osobowych. Wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

W celu zwiększenia kontroli  bezprawnego pobierania danych osobowych jako Administrator danych osobowych wypełniając obowiązek określony w art.12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 przekazujemy poniżej  informację .

 

    INFORMACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W IRZĄDZACH

 

–klauzula informacyjna zgodna z RODO ( art. 12)

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE...